چهارشنبه, 09 خرداد 1403

هیات موسس

اسامی هیئت مؤسس دانشگاه محل خدمت
آقای دکتر محمد باقر حجتی دانشگاه تهران
خانم دکتر پروین ترکمنی آذر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
خانم دکتر فروغ پارسا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
خانم دکتر مریم قبادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
خانم دکتر فاطمه جان احمدی دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر جعفر نکونام دانشگاه قم
خانم دکتر پروین بهارزاده دانشگاه الزهرا (س)
آقای دکتر ابوالفضل خوش منش دانشگاه تهران
آقای دکتر محمد علی ایازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
آقای دکتر آذرتاش آذرنوش دانشگاه تهران
خانم دکتر نصرت نیلساز دانشگاه تربیت مدرس
خانم دکتر اشرف بروجردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن هیات موسس