سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401

هیات موسس

انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی در تاریخ 22/10/93 از کمیسیون انجمن علمی وزارت علوم مجوز گرفت و اعضای هیات مؤسس انجمن عبارتند از :

•    مرحوم مغفور آقای دکتر صادق آیینه وند (استاد دانشگاه تربیت مدرس)
•    آقای دکترمحمدباقر حجتی(استاد دانشگاه تهران)
•    آقای دکتر محمد علی ایازی(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)
•    آقای دکتر آذرتاش آذرنوش(استاد دانشگاه تهران)
•    خانم دکترفروغ پارسا (دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
•    خانم دکتر مریم قبادی ( استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
•    آقای دکتر ابوالفضل خوش منش ( استادیار دانشگاه تهران)
•    خانم دکترپروین بهارزاده ( استادیار دانشگاه الزهرا (ع) )
•    خانم دکتر نصرت نیلساز( استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
•    خانم دکتر اشرف بروجردی( استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
•    آقای دکتر جعفر نکونام ( دانشیار دانشگاه قم)
•    خانم دکتر پروین ترکمنی آذر( استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
•    خانم دکتر فاطمه جان احمدی( دانشیار دانشگاه الزهرا (ع) )

شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن هیات موسس