چهارشنبه, 09 خرداد 1403

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن ايرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی‏
فصل اول - كليات و اهداف‏

ماده 1 - به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاى علمى و تربیت نيروهاى متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشى و پژوهشى در زمينه‏هاى مربوط به قرآن در پیوند با تاریخ و فرهنگ اسلامی «انجمن ايرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی » كه از اين پس در اين اساسنامه «انجمن» ناميده مى‏شود، تشكيل مى‏گردد.

ماده 2 - انجمن مؤسسه‏اى غيرانتفاعى است و در زمينه‏هاى علمى و پژوهشى فعاليت مى كند و از تاريخ ثبت داراى شخصيت حقوقى است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانونى انجمن مى‏باشد.

ماده 3 - مركز انجمن در شهر تهران مى‏باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن‏هاى علمى مى‏تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

تبصره - هيئت مديره مى تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشانى مركز اصلى انجمن اقدام كند، به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمى و كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن‏هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى برسد.

ماده 4 - انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براى مدت نامحدود تشكيل مى‏شود و ملزم به رعايت قوانين جمهورى اسلامى ايران مى‏باشد.
فصل دوم - وظايف و فعاليت‏ها

ماده 5 - به منظور نيل به هدف‏هاى مذكور در ماده 1 اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

5- 1- انجام تحقيقات علمى و فرهنگى در سطح ملى و بين المللى بين محققان و متخصصانى كه به گونه‏اى با علوم قرآن و حديث سر و كار دارند.

5- 2- همكارى با نهادهاى اجرايى، علمى و پژوهشى در زمينه ارزيابى و بازنگرى طرح‏ها و برنامه‏هاى مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمى موضوع فعاليت انجمن

5- 3- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز

5- 4- ارائه خدمات آموزشى و پژوهشى و فنى‏

5- 5- برگزارى گردهمايى‏هاى علمى در سطح ملى، منطقه‏اى و بين المللى

5- 6- انتشار كتب و نشريات علمى با فن آوری های نوین دیجیتالی و غیره
فصل سوم - انواع و شرايط عضويت‏

6- 1- عضويت پيوسته: مؤسسان انجمن و كليه افرادى كه حداقل داراى درجه كارشناسى ارشد در رشته علوم قرآن و حديث و تاریخ و یا دیگر رشته‏هاى مرتبط با فرهنگ اسلامی باشند، مى‏توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

6- 2- عضويت وابسته: كسانى كه داراى درجه كارشناسى هستند و مدت 5 سال به نحوى در يكى از رشته‏هاى مذكور در بند 6 - 1 شاغل باشند.

6- 3- عضويت دانشجويى: كليه دانشجويانى كه در رشته های مذكور در بند 6 - 1 در مقطع ارشد به تحصيل اشتغال دارند.

6- 4- عضويت افتخارى: شخصيت‏هاى ايرانى و خارجى كه مقام علمى آنان در زمينه‏هاى علوم قرآن و حديث حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‏هاى مؤثر و ارزنده‏اى نموده باشند.

6- 5- اعضاى مؤسساتى(حقوقى): سازمان‏هايى كه در زمينه‏هاى علمى و پژوهشى مربوط فعاليت دارند، مى‏توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1 - افرادى كه داراى درجه كارشناسى در يكى از رشته‏هاى مذكور در بند 6 - 1 مى‏باشند، با تصويب هيئت مديره مى‏توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2 - اعضاى مؤسساتى به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مى‏شوند.

ماده 7 - هريك از اعضا سالانه مبلغى را كه ميزان آن توسط مجمع عمومى تعيين مى‏گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1 - پرداخت حق عضويت هيچ‏گونه حق و ادعايى نسبت به دارايى انجمن براى عضو ايجاد نمى‏كند.

تبصره 2 - اعضاى افتخارى انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8 - عضويت با يكى از موارد زير خاتمه مى‏يابد:

8- 1- استعفاى كتبى

8- 3- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره - تائيد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.
فصل چهارم - اركان انجمن

ماده 9 - اركان اصلى عبارت‏اند از: الف) مجمع عمومى؛ ب) هيئت مديره؛ ج) بازرس(يا بازرسان).
الف) مجمع عمومى

ماده 10 - مجمع عمومى از گردهمايى‏ اعضاى پيوسته به صورت عادى يا فوق العاده تشكيل مى‏شود.

10- 1- مجمع عمومى عادى سالى يكبار تشكيل مى‏شود و با حضور يا رأى كتبى نصف به علاوه يك كل اعضاى پيوسته انجمن رسميت مى‏يابد و تصميمات با اكثريت آرا معتبر است.

تبصره 1- هریک از اعضای پیوسته می توانند کتباً وکالت یک عضو دیگر انجمن را به مجمع اعلام نمایند و در موارد لزوم به جای موکل خود رأی بدهند.

10- 2- مجمع عمومى فوق العاده در موارد ضرورى با دعوت هيئت مديره يا بازرس (يا بازرسان) و يا با تقاضاى كتبى يك سوم اعضاى پيوسته تشكيل مى‏شود.

تبصره 1 - دعوت براى تشكيل مجامع عمومى به صورت مجازی و از طریق ارسال پیام در پست الکترونیک( ایمیل شخصی/ گروهی) و فضاهای مجازی (مجاز) صورت گیرد. و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاى پيوسته برسد.

تبصره 2 - يك سوم اعضاى پيوسته مى‏توانند به طور مستقيم اقدام به دعوت مجمع عمومى فوق العاده نمايند. مشروط بر اين كه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاى ايشان پاسخ منفى داده باشد و در چنين حالتى، ايشان بايد در آگهى دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره و بازرس تصريح نمايند.

تبصره 3 - در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومى منحصراً موضوعى خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است.

تبصره 4 - شرايط تشكيل مجمع عمومى فوق العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومى عادى است و تصميمات با دو سوم آرا معتبر است.

ماده 11 - وظايف مجامع عمومى
الف - مجمع عمومى عادى‏

-انتخاب اعضاى هيئت مديره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بيش از يك بازرس اصلى)

-تصويب خط مشى انجمن

-بررسى و تصويب پيشنهادهاى هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

-تعيين ميزان حق عضويت‏

-عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

-بررسى و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‏هاى سال مالى گذشته و بودجه سال آتى انجمن‏
ب - مجمع عمومى فوق العاده‏

-تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه‏

-تصويب انحلال انجمن

تبصره 1 - مجامع عمومى توسط هيئت رئيسه‏اى مركب از يك رئيس، يك منشى و دو ناظر اداره مى‏شوند.

تبصره 2 - اعضاى هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدى خود در مجمع انتخاب مى‏شوند.

تبصره 3 - اعضاى هيئت رئيسه نبايد از بين كسانى باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده‏اند.
ب) هيئت مديره‏

ماده 12 - هيئت مديره انجمن مركب از 7 نفر عضو اصلى و 2 نفر عضو علی البدل مى‏باشند كه هر 3 سال يكبار با رأى مخفى از ميان اعضاى پيوسته انجمن انتخاب مى‏شوند.

12- 1- اعضای هیأت مدیره برای دو دوره متوالی می توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند و برای اولین دوره پس از دو دوره متوالی ( برای سومین بار) تنها دو نفر از اعضای هیات مدیره قبلی ، مشروط به کسب 4/3 آراء امکان عضویت در هیات مدیره را خواهند داشت.

12- 2- عضويت در هيئت مديره افتخارى است.

12- 3- هيئت مديره حداكثر تا يك‏ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده، با رأى كتبى نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مى‏نمايد.

12- 4- كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاى رئيس يا نائب رئيس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‏هاى رسمى با امضاى رئيس يا نائب رئيس معتبر است.

12- 5- هيئت مديره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

12- 6- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مى‏يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراى موافق، معتبر است.

12- 7- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاى اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهدارى مى‏شود.

12- 8- شركت اعضاى هيئت مديره در جلسات ضرورى است و غيبت هريك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالى و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاى عضو غايب خواهد بود.

12- 9- در صورت استعفا، بركنارى يا فوت هريك از اعضاى هيئت مديره، عضو على البدل براى مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشينى وى تعيين خواهد شد.

12- 10- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأى مجاز است.

ماده 13 - هيئت مديره نماينده قانونى انجمن مى‏باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

13- 1- اداره امور جارى انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومى‏

13- 2- تشكيل گروه‏هاى علمى انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

13- 3- هيئت مديره مى‏تواند هر اقدام و معامله‏اى را كه ضرورى بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فكّ رهن و استقراض به استثناى واگذارى قطعى اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومى است، انجام دهد.

13- 4- جز درباره موضوعاتى كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومى است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براى اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مى‏باشد.

13- 5- تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالى و صورتحساب درآمدها و هزينه‏هاى انجمن براى تصويب در مجمع عمومى و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر

13- 6- اقامه دعوى و پاسخ‏گويى به دعاوى اشخاص حقيقى يا حقوقى در تمام مراجع و مراحل دادرسى با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير

13- 7- انتخاب و معرفى نمايندگان انجمن براى شركت در مجامع علمى داخلى و خارجى‏

13- 8- اجراى طرح‏ها و برنامه‏هاى علمى در چهارچوب وظايف انجمن‏

13- 9- جلب هدايا و كمك‏هاى مالى‏

13- 10- اهداى بورس‏هاى تحقيقاتى و آموزشى‏

13- 11- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمى داخلى و خارجى با رعايت قوانين و مقررات جارى كشور

13- 12- ارسال گزارش‏هاى لازم به كميسيون انجمن‏هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى

13- 13- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدى خود نسبت به فراخوانى، مجمع عمومى و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومى براى بررسى به كميسيون انجمن‏هاى علمى ارسال نمايد.

تبصره - هيئت مديره و بازرس پيشين تا تائيد هيئت مديره جديد از سوى كميسيون انجمن‏هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ج) بازرس (بازرسان)

ماده 14 - مجمع عمومى عادى يك نفر را به عنوان بازرس اصلى و يك نفر را به عنوان على البدل براى مدت 2 سال انتخاب مى‏نمايد.

تبصره - انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

ماده 15 - وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

15- 1- بررسى اسناد و دفاتر مالى انجمن و تهيه گزارش براى مجمع عمومى

15- 2- بررسى گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براى اطلاع از مجمع عمومى‏

15- 3- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومى‏

تبصره - كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالى و غير مالى در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوى هيئت مديره براى بررسى در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.
فصل پنجم - گروه‏هاى علمى انجمن‏

ماده 16 - انجمن مى‏تواند گروه‏ها و كميته‏هاى مختلفی بر اساس تشخیص و تعیین هيئت مديره تشكيل دهد و در آن به فعاليت بپردازد.
فصل ششم - بودجه و مواد متفرقه

ماده 17 - منابع مالى انجمن عبارت‏اند از:

17- 1- حق عضويت اعضا

17- 2- درآمدهاى ناشى از ارائه خدمات آموزشى و پژوهشى و مشاوره‏اى و فروش كتب و نشريات علمى‏

17- 3- دريافت هدايا و كمك‏ها

17- 4- كليه عوايد و درآمدهاى انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18 - درآمدها و هزينه‏هاى انجمن در دفاتر قانونى ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومى به كميسيون انجمن‏هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى ارسال مى‏شود.

ماده 19 - كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصى به نام انجمن نزد بانك‏هاى كشور نگهدارى مى‏شود.

ماده 20 - هيچ‏يك از مؤسسان يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ‏گونه سودى اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمى‏توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.

ماده 21 - كليه مدارك و پرونده‏هاى مالى و غير مالى مرتبط با فعاليت انجمن در محل دفتر مركزى انجمن نگهدارى مى‏شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‏دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22 - هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن‏هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى معتبر است.

ماده 23 - انجمن تابعيت جمهورى اسلامى ايران را دارد و اعضاى آن به نام انجمن حق فعاليت سياسى يا وابستگى به گروه‏ها و احزاب سياسى را ندارند.

ماده 24 - در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومى، همان مجمع هيئت تسويه‏اى براى پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد.

هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهى‏ها كليه دارايى‏هاى منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى تبرعاً به يكى از انجمن های علمی كشور واگذار كند.

ماده 25 - اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بيست و پنج ماده، در جلسه مورخ     مجمع عمومى انجمن به تصويب رسيد.
محل امضاى هيئت مؤسس     محل امضاى هيئت رئيسه جلسه مجمع عمومى

شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن اساسنامه