جمعه, 29 تیر 1403

تفاهم نامه ها

انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با دانشگاه ها ، انجمن های علمی و نهادهای مختلف داخلی و خارجی تفاهم نامه هایی منعقد نموده است. که برخی از آنها به قرار ذیل هستند
1. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با دانشگاه اصفهان
2. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی  با دانشگاه الزهرا(ع)
3. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با دانشگاه کاشان
4. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعت فرهنگی
5. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
6. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با  انجمن ایرانی تاریخ
7. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی
8. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با موسسه نگارستان اندیشه
9. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
10. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
11. تفاهم نامه  انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با مؤسسه تبادلات فرهنگی ایران و فرانسه

 

شما اینجا هستید: خانه کارگروه ها ارتباطات تفاهم نامه‌ها