دوشنبه, 17 مرداد 1401

دانلود مجموعه مقالات همایش ملی جریان شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیت های اجتماعی آن در ایران معاصر

دانلود مجموعه مقالات همایش ملی جریان شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیت های اجتماعی آن در ایران معاصر

به کوشش دکتر قاسم درزی

 از اینجا دانلود کنید

شما اینجا هستید: خانه اخبار دانلود مجموعه مقالات همایش ملی جریان شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیت های اجتماعی آن در ایران معاصر