گزارش درسگفتار فقه الحدیث

درسگفتار فقه الحدیث به مدت 12 جلسه 5/1 ساعته در روزهای دوشنبه 2 مهرماه به تدریس جناب آقای دکتر احمد پاکتچی و با حضور دانشجویان و پژوهشگران رشت های علو م قرآن و حدیث، تاریخ،‌تفسیر،‌علوم قرآنی، تاریخ اسلام و تشیع، شیعه شناسی، فقه، ... برگزار شد. موضوعات مطرح شده در این درسگفتار: نسبت میان فقه الحدیث و تفسیر قرآن، فهم مفردات و غریب الحدیث، تحریف و تصرفات متنی در حدیث عرضه احادیث بر قرآن کریم، عرضه حدیث بر احادیث نظیر ناسخ و منسوخ

حدیث به مثابه قضیه حقیقیه یا خارجیه تعارض و مسئله جمع، متشابهات در حدیث و رد علم آن به معصومین و به منظور افزایش دانش نظری در زمینه نقد حدیث توسط پژوهشکده مطالعات قرآنی و با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزارشد.