نشست تخصصی نظریه دلالت در میراث دانشمندان مسلمان

پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می کند:

نشست تخصصی نظریه دلالت در میراث دانشمندان مسلمان