کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی